Bơi Thủy Liệu (Float)
  • Số bước chăm sóc: 5
  • Thời gian: 60 - 75 phút/buổi
  • Số nhân viên: 1
  • Giá buổi lẻ: 350.000VNĐ